Privacyverklaring

Privacyverklaring Astrologia Omnis

Astrologia Omnis is de naam waaronder Stichting Nederlands Astrologen Congres naar buiten toe optreedt en congressen organiseert.

Wij hebben alles in het werk gesteld om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent ook dat wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Astrologia Omnis / Stichting Nederlands Astrologen Congres is gevestigd te:
Boomland 14,
1541 MZ Koog aan de Zaan
KvK nummer: 41189447

Hieronder krijgt u een overzicht van wat wij noodzakelijkerwijs verzamelen, hoe wij uw gegevens bewaren en voor hoe lang. Op deze manier brengen wij u op de hoogte van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, en laten wij zien dat wij uw rechten kennen en respecteren. Wanneer u een nadere toelichting wenst of nog vragen heeft, zijn wij te allen tijde bereid deze te beantwoorden.

1 – Algemeen

 • De persoonsgegevens die wij van u verzamelen zijn in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. In paragraaf
 • 2 staat een overzicht van de doelen en de bijbehorende gegevens die wij bijhouden.Het verwerken en bijhouden van de persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor het omschreven doel.
 • Wij verwerken alleen gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven; hetzij een specifieke toestemming als het gaat om nieuwsbrieven, hetzij omdat u uw gegevens hebt verstrekt met het oog op het deelnemen aan een activiteit.
 • Astrologia Omnis verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, met uitzondering van die gevallen waarin de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor het aangegeven doel, of wanneer dit van rechtswege gevraagd wordt. In zulke gevallen is de verstrekking met waarborgen omgeven. Zie paragraaf 5.
 • Astrologia Omnis heeft alle verplichte maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, zowel op het technische als op het organisatorische vlak.
 • Astrologia Omnis gebruikt geen cookies en is niet van plan deze te gaan gebruiken.
 • Indien nodig of door de wet vereist zal Astrologia Omnis de privacyverklaring aanpassen of aanvullen. Op onze website zal steeds de geldende en actueelste versie te zien zijn.

2 – Waarvoor verzamelen wij gegevens

 • Voor het plaatsen van een opdracht bij leveranciers.
 • Voor het bijhouden van de congresadministratie.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Voor het voeren van correspondentie omtrent opdrachten, congressen en nieuwsbrieven.
 • Voor algemene administratieve doeleinden zoals voorgeschreven door wet- en regelgeving.

3 – Welke gegevens houden wij bij

3.1 Opdracht die wij plaatsen:

 • Naam organisatie en indien nodig ook naam contactpersoon.
 • Naam persoon bij een persoonlijke bestelling of opdracht.
 • Adresgegevens: straat en huisnummer, postcode, plaats en land, en/of postbusnummer en postcode, plaats en land.
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mailadres(sen).
 • IBAN-bankrekeningnummer en tenaamstelling.
 • In geval van een zakelijke overeenkomst of bestelling ook het btw-nummer.

3.2 Nieuwsbrieven: u kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief via een formulier op onze website, via een invulformulier op congressen, bijeenkomsten, workshops, lezingen en dergelijke, of per e-mail. Voor de nieuwsbrief houden we bij:

 • Naam.
 • E-mailadres.

3.3 Congresdeelname:

 • Naam.
 • Adresgegevens: straat en huisnummer, postcode, plaats en land, en/of postbusnummer en postcode, plaats en land.
 • Geslacht (met het oog op de aanhef en kamerindeling).
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mailadres(sen).
 • IBAN-bankrekeningnummer en tenaamstelling.
 • Betaaldatum
 • Gekozen optie(s)
 • Dieetwensen en -voorkeuren

3.4 Minderjarigen
• Astrologia Omnis is er niet op gericht om gegevens te verzamelen van jongeren die nog geen 16 jaar zijn. Gezien onze producten is het ook niet waarschijnlijk dat deze zich bij ons aanmelden. De controle op de leeftijd is bijzonder lastig. Mocht u merken dat een jongere zijn of haar gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld zonder ouderlijke toestemming, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen en de gegevens kunnen verwijderen. U kunt hiervoor mailen naar info@astrologencongres.nl

4 – Bewaartermijn

 • De wettelijke bewaartermijn voor de algemene en financiële administratie is zeven jaar.
 • Bij uitschrijven uit de nieuwsbrief worden de gegevens per direct uit Laposta verwijderd.

5 – Gegevens die aan derden verstrekt worden

 • Astrologia Omnis verkoopt of verhandelt nooit gegevens.
 • Astrologia Omnis maakt alleen voor de boven omschreven activiteiten gebruik van een vertrouwde derde partij:
  • Laposta voor het versturen van nieuwsbrieven. Laposta voldoet aan de eisen van de AVG. Laposta is een door Nederlanders ontwikkeld Nederlands bedrijf. De vaste medewerker van Astrologia Omnis heeft een verwerkersovereenkomst met Laposta.
 • De gegevens onder beheer van Astrologia Omnis blijven binnen Nederland; Astrologia Omnis is niet verbonden met partijen binnen andere EU-landen of buiten de EU.
 • Alleen in uitzonderingsgevallen – te denken valt aan een verzoek of bevel van de politie of de belastingdienst – zal Astrologia Omnis door de wet gedwongen zijn om gegevens af te staan aan andere dan de partijen waarmee het zakelijke afspraken heeft gemaakt.

6 – Bescherming van uw gegevens binnen onze stichting

 • Alle data staan op een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde server; de aangesloten computers zijn eveneens beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Degenen die de data invoeren en beheren staan onder een geheimhoudingsplicht. Zij zijn zich zeer bewust van het belang van de bescherming van uw gegevens.
 • Astrologia Omnis test regelmatig zowel de technische als de organisatorische procedures.
 • Astrologia Omnis maakt regelmatig een back-up van de data om deze in geval van een computerstoring of -crash te gebruiken om de bestanden te vervangen. Ook deze back-up is beveiligd met de laatste software en met een gebruikersnaam en wachtwoord.

7 – Uw rechten

 • U heeft er te allen tijde recht op om te weten met welke gegevens u bij ons geregistreerd staat, en deze gegevens indien nodig in te zien, door ons te laten rectificeren of te laten verwijderen.
 • U heeft het recht om alle door u aan ons verstrekte gegevens te laten overdragen, hetzij aan uzelf, hetzij aan een door u aangewezen derde partij. Astrologia Omnis zal alleen die gegevens blijven bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn.
 • In alle gevallen waarin inzage of wijziging wordt verlangd, vragen wij u om u te legitimeren; dit om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben. Pas na legitimatie kunnen we uw verzoek(en) inwilligen.

8 – Als dingen niet naar wens gaan
Mocht u een klacht hebben over beheer en verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag om het zo snel mogelijk te kunnen oplossen. Mocht onze inspanning voor u niet naar tevredenheid zijn, wat we zeer zouden betreuren, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichthoudende orgaan op het gebied van de bescherming van uw privacy.

Astrologia Omnis privacyverklaring versie 22 mei 2018